Gümülcine Türk Gençler Birliği

TÜZÜK

KOMOTİNİ TÜRK GENÇLİĞİ ATLETİZM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Komotini’de, Merkezi Komotini’de olmak üzere, Türk Gençliği tarafından (Komotini Türk Gençler Birliği) K.T.G.B. ismiyle bir atletizm derneği kurulmaktadır.

Madde 2: Derneğin amacı, Batı Trakya’da ikamet eden Türk Gençliği’nin manevi ve bedeni eğitimi, Yunan harfleri ve Türk harfleri ve şivesinin öğretilmesi ile manevi inkişafı, futbolun, jimnastiğin ve genel olarak atletizmin aşılanması ve yayılması, nişancılık, müzik eğitimi, geziler ve bütçe sınırları içinde dernek üyelerine maddi ve tıbbi yardımda bulunmaktır.

Madde 3: Derneğin siyasetle hiçbir ilişiği yoktur.

Madde 4: Birlik lokalinde alkollü içkilerin satılması ve kullanılması, kâğıt oyunları yasaktır.

Madde 5: Birliğin kolları hakkında Birliğin, futbol, voleybol, tenis, atletizm,müzik, kültür ve yardımlaşma kolları vardır.

ATLETİZM KOLU

Yalnız gençliğin beden eğitimini amaç edinen bu kol, biri yönetim kurulunun tayin ettiği, biri de üyelerin seçtiği iki başkan tarafından yönetilir. Bu kol atletizmle ilgili her şeyi organize eder.

MÜZİK KOLU

Biri yönetim kurulunun tayin ettiği, biri de müzikle uğraşan üyelerin seçtiği iki başkanla idare edilir. Bu kol her karşılaşılan ihtiyaca göre alafranga ve alaturka müzik kollarını ihtiva eder.

BİRLİĞİN ÜYELERİ HAKKINDA

Birlik üyeleri aslî, fahri ve muhabirdirler. Bir kimsenin Birliğe aasli üye kaydedilmesi için 16 - 45 yaşında Yunan vatandaşı ve (Etabli) olarak vasıflandırılmış olması lâzımdır. Yukarıdaki vasıfları haiz olanların çocukları ve torunları da üye kaydedilirler. Asli üye olmak isteyenler Yönetim kuruluna iki kayıtlı üye tarafından imzalı hukuki vasıfları haiz olduğunu ve Birliğin tüzüğüne uyacağını taahüt eden bir teklif sunar. Bu teklife üye yazılmak isteyenin dilekçesi de eklenmelidir. Yönetim Kurulu, bu dilekçe üzerine karar alır, bunu red eder veye dilekçe sahibinin üye kaydedilmesini emreder. 45 yaşını aşan asli üyerin de, asli üyelerin mes’uliyetlerini kabul ettiklerini bildirmeleri lâzımdır.

Fakat Genel Kurul toplantısında yer almaya ve seçmeye hakları yoktur. Yönetim Kurulu kararı ile, tabiyet, din ve milliyet gözetmeksizin her isteyen Birliğe fahri üye kaydedilir. Bunlar kayıt harcı ve aidat ödemeye mecbur değildir. Ödedikleri herhangi bir para Birlik ksasına yardım olarak kaydedilir.

Madde 7: Yönetim Kurulu, üye yazılmak isteyenlerin 6. ve 7. maddelerdeki vasıfları haiz olup olmadıklarını gösteren malûmatı toplar ve dilekçeyi ya red yahut kabul eder ve ilgiliye buna göre cevap verir.

Madde 8:

BİRLİK ÜYELERİNİN VAZİFELERİ

Birliği asli üyeler teşkil eder.

Madde 9: Genel Kurul toplantıları her yılın Mart ayının ilk pazar gününde yapılır, bunda kayıtlı üyerin yarısından bir fazlasının bulunması lâzımdır. İlk toplantıda ekseriyet totulmazsa, bir hafta sonra tekrar toplantı yapılır ve hazır bulunan üye sayısı kaç olursa olsun ekseriyet addolunur. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ve Tetkik Komisyonu faaliyet raporları okunur. Bunları Genel Kurul inceler, tasdik eder.

Madde 10: Genel Kurulu Yönetim Kurulu başkanı toplar. Toplantı sırasında konuşmarı idare etmek için bir başkan ve bir veye iki kâtip seçilir. Fevkalâde Genel Kurul toplantıları, his edilen ihtiyaç üzerine Tetkik Komisyonunun ve asli üyelerin yarısının isteği üzerine toplanır.

Madde 11: Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu seçimine gidilinc, 5 kişilik bir seçim komisyonu kurulur. Bir şahsın Yönetim Kurulu ve Tetkik Komisyonu üyesi seçilebilmesi için 21 yaşını doldurmuş ve askerlik hizmetini de bitirmiş olması lâzımdır.

Madde 12: Mart ayının ilk pazar gününde toplanan Genel Kurul bir Başkan, bir Genel Sekreter, bir Kasadar ve dört üye; aynı zamanda üç üyeli bir Tetkik Komisyonu seçer. Her ikisinin de vazife süresi bir yıldır. Yönetim Kurulunun üç üyesi istifa eder ve yedek yoksa, Yönetim Kurulu ile Tetkik Komisyonu anlaşarak Genel Kurulu toplarlar. O da her ikisini de istifaya mecbur eder, yeni Yönetim Kurulu ile Tetkik komisyonu seçer.

Madde 13:

YÖNETİM KURULUNUN VAZİFELERİ

Birlik yedi üyeli bir Kurul tarafından yönetilir.

a) Başkanın Ödevleri: Başkan, toplantılara başkanlık ve tartışmaları yönetir.

Resmi makamlarla o mektuplaşır ve onların huzurunda Birliği temsil eder. Yönetim Kurulunun kararlarını yerine getirir ve bunu yapmadığı taktirde Yönetim Kurulu Kararlarını kendi yerine getirir. Başkanın yokluğunda bir Yönetim Kurulu üyesi onun yerini alır.

b) Genel Sekreterin Ödevleri: Genel Sekreter, Birliğin dosya ve bütün defterlerine bakar. Yönetim Kurulu Kararlarını not eder, Birliğin mektuplaşmasını idare eder, Başkanla bütün vesikaları imzalar, Birliğin mühürünü tutan ve bütün eşyaların muhafazası ile mükelleftir. Genel Sekreterin yokluğunda, Başkanın gösterdiği bir Yönetim Kurulu üyesi onun yerini alır.

c) Kasadarın Ödevleri: Kasadar, Birliğin gelirlerini toplar, kasanın bütün defterlerini gelir ve gider makbuzlarını saklar. Başkan ve Genel Sekreterin imzaladığı ödeme emirlerini ifa eder. Ödeme emirleri Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

Yalnız Yönetim Kurulu ilk toplantısı için (100) Drahmi masraf yapabilir, masraflar makbuzla yapılır. Kasada bulunan 1000 drahmiden fazla para buradaki Milli Banka şubesine yatırılır. Milli Bankadan her para yatırımı ve çekimi Başkan ve Kasadar tarafından yapılır, Kasadarın, gelirleri toplamak için bir tahsildarın alınması isteği üzerine Yönetim Kurulu bir veya daha fazla tahsildarı alır.

Madde 14: Asli üye ve asli üye namzetleri, Yönetim Kurulunun kararı olmadan Yunanistan’da faaliyette bulunan benzer derneklere üye olamazlar. Birliğe zararlı olabilecek bu üyeler, kendilerine yapılan ihtardan sonra, kayıtlı bulundukları derneklerden silinmek istemezlerse, Yönetim Kurulu kararı ile Birlik’ten kovulurlar.

Madde 15: Aidatlarını sebepsiz yere ve kasten ödemiyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile cezalandırılırlar.

Madde 16: Bütün üyeler, Yönetim Kurulu kararlarına uymak mecburiyetin dedirler. Yönetim Kurulu, genel hareketleri ile Birliğin haysiyet ve şerefini kırmak isteyen yahut üyeler arasında ikilik yaratmak veye Birliği manevi ve maddi zarara uğratmak isteyenleri Birlikten ihraç eder. Yönetim Kurulunun bu kararı, ilk toplantısında Genel Kurula sunulur ve ancak onun tasdikinden sonra karar kesindir ve tatbik edilebilir.

Madde 17: Yönetim Kurulu, çeşitli işlerin daha iyi halledilmesi ve daha iyi yönetim için şahıs tayini veya komiteler tavsiye edebilir.

Madde 18: Yönetim Kurulu, Genel Kurul huzurunda hesap vermeye mecburdur.

Madde 19: Birliğin defterlerinin, çok intizamlı olması lâzımdır. Kasa işlerinde her mes’uliyet kasadarın, mektuplaşmada da Genel Sekreter’indir. Aynı zamanda G. Sekreter, birliğin demirbaş eşyasının da mes’ulüdür. Kütüphaneden ise, Yönetim Kurulunun tayin ettiği memur mes’uldür.

Madde 20: Yönetim Kurulu her hafta mutat toplantı yapar. Fevkalâde toplantı ise, karşılaşılan ihtiyaç üzerine Başkanın daveti ile yapılır.

Beş üyenin hazır bulunduğu toplantı meşrudur ve oy eşitliğinde, Başkanın oyu iki sayılır. Sebepsiz üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve ilk yedek onun yerine getirilir. Her istifa eden üyenin yerine de ilk yedek getirilir.

Madde 21: Yönetim Kurulu, Birliğe yapılan her teberruyu kabul eder ve Birlik hesabına gayri menkul satın alabilir.

Madde 22: Hiç bir üye, muvakaten de olsa, lokâl dışına Birliğe ait eşya ve kitap çıkaramaz.

Madde 23:

TETKİK KOMİSYONUNUN ÖDEVLERİ

Genel Kurul tarafından, üç asli üyeden müteşekkil bir Tetkik Komisyonu seçilir. Bunun vazifesi, Birliğin hesaplarını kontrol etmek ve her Mart ayının ilk Pazar gününde toplanan Genel Kurula raporunu okuyarak sunmaktır. Tetkik Komisyonu, ihtiyaç hasıl olunca, Yönetim Kurulu vasıtası ile Genel Kurulu toplayabilir. Başkan, Komisyonun isteğini yerine getirmek mecburiyetindedir.

Madde 24:

BİRLİĞİN GELİRLERİ HAKKINDA

Birliğin gelirleri, asli üyelerle asli üye adaylarının aidatları; ilgili resmi makamların izni ile yapılan iane, tiyatro ve sinema gösterilerinden, balolardan, atletizm müsabakalarından, piyangolardan temin edilen hasılatlardan ibarettir.

Madde 25: Asli üyelerle, asli üye adaylarının kayıt harcı, en az 20 drh. en çok 75 drh. , aidatlar da 5 – 25 drh. olmak üzere Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Madde 26:

BİRLİĞİN MERKEZİNDE VEYA MERKEZİNDEN DIŞARIDA ŞUBELER ORGANİZE EDİLMESİ

Birlik, hasıl olan ihtiyaçlara göre, merkezinde veya havalisinde başka şubeler açabilir.Bu şubelerin açılması için, Yönetim Kuruluna ve yazılı olarak, Türk Gençliği (Ümit) Birliğinin tüzüğüne uyacaklarını taahhüt eden en az on kişi tarafından imzalı bir dilekçenin verilmesi ve bu maddenin bahsettiği şubenin kurulmasını isteyenlerin muhakkak Birliğe asli üye kaydolunmaları lâzımdır. Yönetim Kurulu incelemeden sonra, eğer şube açılmasına ihtiyaç olduğuna hükmederse, istenen şubenin açılmasına karar verir. Bu şubelerin açılışı derhal ilgili makama bildirilir.

Madde 27: Bu şekilde kurulan şubeler, biri merkez Yönetim Kurulu veya asli üyelerinden ikisi de kendinden olmak üzere üç kişilik bir Komisyon tarafından yönetilir. Şube ile ilgili bütün vazifeleri aralarında paylaşan bu üyeler merkez Yönetim Kurulu ile devamlı irtibatta bulunur ve hareketlerini ona göre ayarlarlar. Taşrada atletizm şubeleri kurulması halinde; Bu hareket lâzım gelen tasdiki haiz olmadıkça muteber sayılmaz. Umum idare havalisinde açılan şubeler, üçünü merkez Yönetim Kurulunun, dördünü de o şubenin seçtiği 7 kişilik bir kurul tarafından yönetilir. Bu şubelerin kontrolü için Merkez Yönetim Kurulu, Birliğin saygıdeğer üyeleri arasından bir müfettiş tayin eder. Merkezden dışarıdaki şubelerin kontrolü Merkez Tetkik Komisyonu tarafından yapılır.

Madde 29: Bu şubeler hür olmadıkları gibi her şeyleri merkeze bağlıdır ve Merkez Yönetim Kurulu huzurunda sorumludurlar. Şubeler merkezin kararlarına uymaya mecburdur. Fevkalade ihtiyaçta ve merkezin üye sayısı (10) un altına düşerse, merkezle bir şubenin veya şubelerin birleşmesi kararlaştırılır. Bu şubelerin birleşmesi veya dağılması kararlaştırılırsa, bunların bütün mülkü merkeze devredilir. Eğer mülklerin bir kısmı veya hepsi tabii şahısların elindeyse merkez Yönetim Kurulu bunları almak hakkını haizdir.

Madde 30: Birliğin merkezinde bulunan şubeler, fevkalade bir ihtiyaçta Yönetim Kurulundan para yardımı isterse, merkez Tetkik Komisyonu iktisadi takviye isteyen bu ihtiyacını inceler, Yönetim Kuruluna ilgili rapor sunar ve fikir beyan eder. Yönetim Kurulu, bu fikirle uyuşursa, o şubeye yardım yapılması kararlaştırılır. Umum idare havalisinde olan şubelerde ise bu incelemeyi Yönetim Kurulunun tayin ettiği müfettiş yapar.

Madde 31: Daire şeklinde olan Birlik mühürünün etrafında, Yunanca;

KOMOTİNİ TÜRK GENÇLER BİRLİĞİ 1928 yazılıdır.

Birlik bayrağı mavi ve kırmızı, iki renklidir ve üzerinde E.T.N.K. (K.T.G.E.) Yunan harfleri bulunmaktadır.

Madde 32: Birlik, üyeleri bunun varlığını ve faaliyetlerini imkansız kılacak kadar azalırsa ve bu veya herhangi bir sebepten dağılırsa, bütün menkul ve gayri menkul mülkü, ileride tekrar Türk Gençliği tarafından kurulacak kuruma teslim edilmek üzere Türk Cemaatine teslim edilir.

Madde 33: Bu tüzükteki maddelerin tefsir hakkı Yönetim Kurulunundur. Bu tüzükte yazılı olmayan her hal için dernekler kanunu muteberdir.

Madde 34: Bu tüzük, Genel Kurul toplantısında bulunan üyelerin dörtte üçü tarafından kısmen veya tamamen değiştirilebilir.

Madde 35: 35 maddeden müteşekkil bu tüzük, 29 Ocak 1938 Genel Kurul toplantısında okunup tasdik edilmiş ve derneğin kanunen tasdik ve tanınmasından sonra tatbikata girmiştir.

Videolar

(21-06-2017)

(30-05-2017)

(05-08-2016)

(05-07-2016)

Ağustos

˂
˃